Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w świetle regulacji prawnych

Każda osoba lub firma ma obowiązek ochrony swojego budynku przed pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi. Odpowiednia realizacja przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest w stanie zapobiec tym zagrożeniom.
 
Zgodnie z przepisami właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przeciwpożarowych. Głównie do wyposażenia budynku w potrzebne urządzenia i narzędzia przeciwpożarowe, przygotowania obiektu do przeprowadzenia akcji ratunkowej, zapoznania pracowników z zasadami przeciwpożarowymi.
 
Istotną kwestią jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w celu ich sprawnego funkcjonowania.


Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


 

 

 


Przegląd i konserwacja na przykładzie wybranych urządzeń ppoż:

  • Hydranty – przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i miernika ciśnień; dorocznie
  • Węże – próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze; raz na 5 lat
  • Gaśnice – przegląd techniczny i czynności konserwacyjne dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta; nie rzadziej niż raz w roku

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego – poddawane aktualizacji; co najmniej raz na 2 lata
Systemy oddymiania z wykorzystaniem klap dymowych, okien oddymiających – 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami producentów systemu,
Systemy sygnalizacji pożaru (SAP) – 2 do 4 razy w roku w zależności od wymagań producenta.
Drzwi przeciwpożarowe – raz w roku
 
Dozorowi technicznemu podlegają także urządzenia ciśnieniowe zawierające ciecze lub gazy pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne. Są to:

  • Kotły parowe
  • Szybkowary ciśnieniowe
  • Kotły cieczowe
  • Zbiorniki stałe
  • Zbiorniki przenośne

Wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę lub firmę do tego uprawnianą, której obowiązkiem jest sporządzenie raportu zawierającego określone punkty. Są to przede wszystkim: sposób przeprowadzenia przeglądu i konserwacji, wyniki pomiarów, informacje o kompletności i stanie technicznym urządzeń, opinia o poziomie sprawności sprzętu.
 
Obowiązkiem właścicieli jest utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w pełnej zdolności technicznej.